Finansal Tedbirler Enflasyonu Düşürür mü?

Finansal Tedbirler Enflasyonu Düşürür mü

Para politikalarının uzun bir tarihsel süreci vardır. Özetle para piyasaları gündemde yaşanan tarihsel süreçlerden etkilenir. Bunlarda ekonomik krizler veya yaşanan küresel sorunlar sayılabilir. Fakat para politikalarında enflasyonun ilk ortaya çıkışı aslında bir ihmalkârlık sonucunda yaşanmıştır. Merkez bankası ilk kurulduğu zaman para politikasını net olarak belirleyememiştir. Merkez bankasına bu süreçte birbiriyle çelişen farklı görevlerin verilmesi de finansal ekonomiyi etkilemiştir. Hazineye kısa vadeli avans sağlaması da bir başka sebeplerden biridir. Alınan nihai kararda Merkez Bankasının asıl görevinin fiyat istikrarını sağlamak olmuştur. Bankaya pek çok gelişmiş ülkede olduğu gibi araç bağımsızlığı verilmiştir. Bankanın fiyat istikrarını sağlama amacıyla hükümetin büyüme ve istihdam politikalarını destekleme kararı verilmiştir. Artık merkez bankasının kamunun finansman ihtiyacını karşılayacak kaynak olmasının önü kapatılırmıştır. Tüm bu değişimlerle birlikte para politikası stratejisinin de değişimi hedeflenmiştir. Ve artık finansal tedbirler hedeflemesi rejimi uygulamasına geçilmiştir. Buradaki amaç finansal tedbirler sayesinde enflasyonun düşürülebilmesidir.

Finansal Tedbirler ve Türk Parasının Şekillenmesi

Finansal Tedbirler Enflasyonu Düşürür mü

Artık Türk parsının itibarını yükseltmek enflasyonla mücadeledeki istikrarı belirlemek, bilgi işlem programları ve ödeme sistemleri gibi hayatın birçok alanında neden olduğu sorunları kaldırmak için Türk lirasından altı sıfır atılmıştır. 2005’de sıfır atılmış, 2009’da ise Türk lirasından yeni ifadesi kaldırılmıştır. 2008’de dünyayı etkisi altına alan ve gelişmiş ülke gelişmemiş ülke ayrımı yapmadan yaşanan küresel finansal kriz haliyle Türkiye’ye de etki etmiştir. Risk iştahının ve kısa vadeli sermaye akımlarının oynaklığının finansal istikrara yönelik risklerin artmasının gelişmekte olan ülkeleri başka politika arayışlarına sürüklemişlerdir. Bu çerçevede araç çeşitliliğini de artırıma gidilmiştir. Kullandığı bu farklı araçlarla finansal istikrarı desteklemekten ödün vermemeye çalışmıştır. Küresel para politikaları normal setretmeye başlayınca Merkez Bankası da buna uyum sağlamak için yeni bir yol haritası belirlemiştir. Yeni süreçte faiz koridorunun daraltılmasına diğer bankalara sağlana fonun basit bir çerçeveye oturtulmasına yönelik bir politika uygulanmıştır. Sürekli yenilenen dinamik bir yapı haline gelmiştir. Bir diğer değişiklikte hesap verme zorunluluğudur. Bu ise; merkez bankalarının aldıkları kararlardan bunların sonuçlarından ve kurumsal yönetiminden topluma karşı sorumlu olması anlamına gelmektedir. Bağımsız bir şekilde hesap veren bir banka kamuoyunda daha güvenilir gözükmektedir.

Merkez Bankası ve Finansal Etkileri

Finansal Tedbirler Enflasyonu Düşürür mü

Banka faaliyetleri ve banka politikası hakkında senede iki defa Cumhurbaşkanına rapor sunulmaktadır. Ayrıca yılda iki kez de meclisin plan ve bütçe komisyonunu bilgilendirmektedir. Hedeflere ulaşılmadığı zamanda bunun sebeplerini yine Hükümete yazılı olarak bildirmekte ve kamuoyuna açıklamaktadır. Hesap verebilir olmak şeffaf bir politikayı ortaya çıkarır. Bu da iletişim politikasını kullanmak demektir. Finansal tedbirler alınması için şeffaf olmak çok önemlidir. Banka kurumsal yapı olarak idare merkezi, banknot matbaası ve şubelerden oluşmaktadır. Merkezi idare Ankara’dadır. Başkan dört yıl için atanır. Banka meclisi, altı üyeden oluşur. Görev süreleri üç yıl olan üyelerin her yıl üçte biri değişir. Merkez Bankası Kanunlarına göre bu meclis; Para politikası kararları alınması tedavüldeki banknotların ne yapılmasına ilişkin kararların alınması kararını alırlar. Başka altın ve döviz rezervlerinin yönetimine ilişkin usul ve esasların tespiti ile gerekli düzenlemelerin yapılması kararlarını alırlar. Takas odalarının gözetimiyle alakalı düzenlemelerin yapılanması konusunda kararların alınmasıdır. Bilgi isteme ve istatistiki bilgileri toplamayla alakalı kararların alınması gibi birçok karar ve takip bu meclisten çıkar. Şube açılması muhabir temin edilmesiyle büro kurulması gibi işlemlerin yürütülmesinde de yetki sahibidir. Bankanın bütçesinin, yıllık faaliyet raporunun bilanço, kar ve zarar hesapların yürütülme yetkisi de bu meclistedir. Bankaların personel kadrolarının onaylanması, bankanın ihtiyacı için gayrimenkul alımı, para politikası kurulu kararına bağlı konular dışında kalan bütün inceleme ve onayların bakımı bu meclise aittir. Bunun dışında para politikası kurulu ve denetleme kurulu olmak üzere iki kurul vardır. İlk kurul başkanca hazırlanıp üyelere sunulur. Denetleme kurulu dört üyeden oluşur. Kurul yılsonunda hazırladığı raporu genel kurula sunar. Ve Yönetim Komitesi vardır. Banka Aynı zamanda banknotların basımı dışında piyasadaki banknot miktarını da belirler. Banknotların tasarımı ülkenin ve toplumun tarihsel ve kültürel bir yer tutmuş figür, şahsiyetleri ve mekânlar kullanılmıştır. Merkez bankasının finansal etkileri kurulduğu tarihten bu yana devam etmiştir. Görünüşe göre de devam etmeyi sürdürecektir. Bu durum aynı zamanda finansal tedbirler üzerinde etkili olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir